Genel Sekreterlik
Genel Sekreter: İbrahim KELEŞ
Tel: 0 312 463 23 00
Fax: 0 312 463 23 07
Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 11.Kat 06540 Or-An Ankara
E-posta: genelsekreterlik@trt.net.tr
Görevleri: 10 Mayıs 2018 tarihli, 30417 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  doğrultusunda Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır;

a) Genel Müdürün emir ve kararları ile ilgili genelge ve duyuruları hazırlamak, diğer birimler tarafından hazırlanacak genelgelerin mevzuata uygun olarak dağıtımını sağlamak.

b) Genel Müdür tarafından görülmesi gereken evrak ve her çeşit dokümanı sunmak, genel evrak ve Kurumsal arşiv işlerini düzenlemek ve yürütmek.

c) Kurum Kanununda belirtilen görevler çerçevesinde; ihtiyaç duyulan alanlarda yurt içinde ve yurt dışında araştırma yapmak/yaptırmak, istatistiki veriler çıkarmak ve ilgili birimlere ulaştırmak.

ç) Genel Müdürlük tarafından uygun görülen ulusal ve uluslararası organizasyonları ve bunlarla ilgili yapım ve yayınları ilgili birimlerle koordineli şekilde yürütmek.

d) Kurumsal tanıtım kapsamında; TRT Yayıncılık Tarihi Müzesini işletmek dergi yayınlanması, Aktif Hat, bilgi edinme gibi hizmetleri yürütmek, flama, broşür, hediyelik eşya ve benzerlerini hazırlamak.

e) Kurum faaliyet raporlarını, ilgili birimlerden sağlanacak bilgilere göre hazırlamak.

f) Kurumsal tanıtım ve bilgilendirme sayfaları ile Kurum içi İntraneti yönetmek.

g) Sosyal medyada TRT’nin Kurumsal hesaplarını yönetmek veya yönetilmesini sağlamak, ayrıca ihtiyaç halinde diğer sosyal medya platformlarında hesap açmak, yönetmek veya yönetilmesini sağlamak.

ğ) Kurumsal ve/veya kurumun hizmetleriyle ilgili kamuoyu oluşturularak bilinirlik ve tanınırlığı sağlamak veya artırmak, bu konuda kamuoyunun beklentileri de dikkate alınarak kurumsal strateji oluşturmak için gerekli çalışmaları yapmak.

h) İnternet ve sosyal medya mecralarındaki kurumla ilgili paylaşımları anlık takip etmek ve/veya takip edilmesini sağlamak, gerektiğinde raporlamak, analiz etmek, riskli durumlar için çalışma yaparak gerekli işlemleri yürütmek.

ı) İhtiyaç duyulduğunda basın açıklaması, sosyal medya bilgilendirmesi, basın duyurusu, tekzip, basın bülteni hazırlamak ve bunların iletimini ve/veya duyurulmasını sağlamak veya sağlanmasına yardımcı olmak.

i) Kurumsal ve/veya televizyon kanalları için ilgili birimlerle koordineli olarak dijital dergi yayınlamak ve/veya yayınlanmasına yardımcı olmak.

j) Lisanslı ürün yönetimi ve sponsorluk gibi faaliyetleri yönetmek ve koordine etmek.

k) Marka yönetimi ve kurumsal tanıtım ile ilgili her türlü radyo ve televizyon yayınlarını hazırlamak.

l) Kurumun radyo, televizyon ve basılı alanlardaki görsel bütünlüğünü sağlamak, kanallar arasındaki süreçleri ve standartları belirlemek ve bu süreçleri yönetmek.

m) Kurum içi ve kurum dışı tüm paydaşlarla belirlenen strateji çerçevesinde sağlıklı iletişimi sağlamak.”