اردوی اسرائیل اردوگاه آوارگان جبالیه را که غیرنظامیان در آن اقامت داشتند، بمباران کرد

اردوی اسرائیل اردوگاه آوارگان جبالیه را که غیرنظامیان در آن اقامت داشتند، بمباران کرد