آخرین وضعیت ویروس کرونا (کوید - ١٩)

افغانستان

آخرین بروزرسانی: 26.01.2021

تعدادواقعات به ثبت رسیده54.750
وفات یافته گان2.389
بهبود یافته گان47.365
ترکیه
سپورت
افغانستان
اروپا
اقتصاد
دنیا
فرهنگ و هنر
دانش و تکنالوژی
صحت و محیط
جامعه
شرق میانه
برنامه ها
کشور های همسایه