آخرین وضعیت ویروس کرونا (کوید - ١٩)

افغانستان

آخرین بروزرسانی: 20.10.2020

تعدادواقعات به ثبت رسیده40.287
وفات یافته گان1.497
بهبود یافته گان33.760
ترکیه
سپورت
افغانستان
اروپا
اقتصاد
دنیا
فرهنگ و هنر
دانش و تکنالوژی
صحت و محیط
جامعه
شرق میانه
برنامه ها
کشور های همسایه