آخرین وضعیت ویروس کرونا (کوید - ١٩)

افغانستان

آخرین بروزرسانی: 05.12.2021

تعدادواقعات به ثبت رسیده157.445
وفات یافته گان7.312
بهبود یافته گان140.721

ترکیه
سپورت
افغانستان
اروپا
اقتصاد
دنیا
فرهنگ و هنر
دانش و تکنالوژی
صحت و محیط
جامعه
شرق میانه
برنامه ها
کشور های همسایه