آخرین وضعیت ویروس کرونا (کوید - ١٩)

افغانستان

آخرین بروزرسانی: 08.03.2021

تعدادواقعات به ثبت رسیده55.868
وفات یافته گان2.451
بهبود یافته گان49.402
ترکیه
سپورت
افغانستان
اروپا
اقتصاد
دنیا
فرهنگ و هنر
دانش و تکنالوژی
صحت و محیط
جامعه
شرق میانه
برنامه ها
کشور های همسایه