آخرین وضعیت ویروس کرونا (کوید - ١٩)

افغانستان

آخرین بروزرسانی: 02.08.2021

تعدادواقعات به ثبت رسیده147.985
وفات یافته گان6.774
بهبود یافته گان99.449

ترکیه
سپورت
افغانستان
اروپا
اقتصاد
دنیا
فرهنگ و هنر
دانش و تکنالوژی
صحت و محیط
جامعه
شرق میانه
برنامه ها
کشور های همسایه