کرونا ویروس سونگگی وضعیت (کووید 19)

افغانستان

سونگگی ینگی له نیش: 20.04.2021

واقعه سانی58.038
حیاتی نی یوقاتگن لر2.550
ساغَیگن لر52.244

ترکیه
اورته شرق
قوشنی اولکه لر
دنیا
اقتصاد
افغانستان
برنامه لر
سپورت
بیلیم و تکنالوژی
فرهنگ و صنعت
ساغلیق و محیط