کرونا ویروس سونگگی وضعیت (کووید 19)

افغانستان

سونگگی ینگی له نیش: 22.04.2021

واقعه سانی58.346
حیاتی نی یوقاتگن لر2.561
ساغَیگن لر52.301

ترکیه
اورته شرق
قوشنی اولکه لر
دنیا
اقتصاد
افغانستان
برنامه لر
سپورت
بیلیم و تکنالوژی
فرهنگ و صنعت
ساغلیق و محیط