کرونا ویروس سونگگی وضعیت (کووید 19)

افغانستان

سونگگی ینگی له نیش: 08.03.2021

واقعه سانی55.868
حیاتی نی یوقاتگن لر2.451
ساغَیگن لر49.402

ترکیه
اورته شرق
قوشنی اولکه لر
دنیا
اقتصاد
افغانستان
برنامه لر
سپورت
بیلیم و تکنالوژی
فرهنگ و صنعت
ساغلیق و محیط