کرونا ویروس سونگگی وضعیت (کووید 19)

افغانستان

سونگگی ینگی له نیش: 22.01.2022

واقعه سانی159.516
حیاتی نی یوقاتگن لر7.390
ساغَیگن لر146.135

ترکیه
اورته شرق
قوشنی اولکه لر
دنیا
اقتصاد
افغانستان
برنامه لر
سپورت
بیلیم و تکنالوژی
فرهنگ و صنعت
ساغلیق و محیط