کرونا ویروس سونگگی وضعیت (کووید 19)

افغانستان

سونگگی ینگی له نیش: 26.01.2021

واقعه سانی54.854
حیاتی نی یوقاتگن لر2.389
ساغَیگن لر47.459

ترکیه
اورته شرق
قوشنی اولکه لر
دنیا
اقتصاد
افغانستان
برنامه لر
سپورت
بیلیم و تکنالوژی
فرهنگ و صنعت
ساغلیق و محیط