TRTVOTWORLD

TRTVOTWORLD.COM

 

این سایت خبری در چوکات ریاست نشرات برون مرزی رادیو تلویزیون ملی ترکیه (تی آر تی) فعالیت میکند. سایت مذکور در حال حاضر به 41 زبان نشرات دارد.  مقصد اصلی آن نیز ارائه معلومات دقیق در مورد پالیسی های ترکیه در ارتباط به مسائل مهم منطقه و جهان است.

این سایت که با در نظرداشت ضرورت تکنالوژی امروز در پهلوی نشرات رادیویی موج کوتاه به فعالیت آغاز نموده است, دارای یک محتوای قوی خبری میباشد. از طریق این سایت خبری خبر های اقتصادی, فرهنگی و تکنالوژیک منطقه و جهان پخش میگردد. اخبار مهم روز از ترکیه و جهان از طریق آژانس های خبری معتبر تعقیب گردیده بیواسطه این سایت بدست نشر سپرده میشود.  

از نقطه نظر تعقیب اخبار موثق به شکل بیطرفانه TRTVOTWORLD.COM  در سطح جهان حائز مقام مهمی میباشد.