فریکانسها

فریکانسها

فریکانسهای ستلات

تی آر تی - ورلد

اسم ستلایتفریکانسپلورایزیشنسمبولFEC
تورکسات 4A غرب42ºE / تورکیه - اورپا11.958 V 27500 5/6
تورکسات شرق 42ºE /تورکیه - آسیای میانه11.096 H 30000 5/6
هات برت (13ºE)11.034 V 27500 3/4
گلکسی 19 (263°E)11.960 V 22000 3/4
 

فریکانسهای ستلایت

تی آر تی - ورلد

اسم ستلایتفریکانسپلورایزیشنسمبولFEC
تورکسات 4A غرب42ºE / تورکیه - اورپا11.958 V 27500 5/6
تورکسات 3Aشرق 42ºE / تورکیه - آسیای میانه11.096 H 30000 5/6
 

فریکانسهای ستلایت

تی آر تی - ورلد

اسم ستلایتفریکانسپلورایزیشنسمبولFEC
تورکسات 4A غرب42ºE / تورکیه - اورپا11.958 V 27500 5/6
تورکسات 3Aشرق 42ºE / تورکیه - آسیای میانه11.096 H 30000 5/6

 

trtvotworld-satellite-coverage-area