رادیو TRT

رادیو

درحالیکه ازدیربدسترس قرارگرفتن رویدادهای علمی وتکنالوژیک درکشورمان همواره درشکایت هستیم.... اما این مساله درمورد رادیوکاملامتفاوت میباشد. موقعیت فعلی کلا برخلاف آن وضع میباشد. جامعه تورک با رادیو تقریبا همگام با دنیا آغازنموده وسر ازتاریخ۶می ۱۹۲۷با رادیوآشنایی حاصل کرده است. بعدا نیز با تاسیس رادیوتلویزیون دولتی تورکیه TRT درتاریخ۱می۱۹۶۴دراین راستا صفحه جدیدی بازشد. امروزه رادیوتلویزیون دولتی تورکیه TRTدارای ۵ کانال ملی، ۵کانال مستند، ۳ کانال محلی و ۵ کانال بین المللی بوده، مسُولیت پخش نشرات عامه را با رعایت پرنسیب بیطرفی، با زبان ساده وزیبای تورکی ومحتوای خبری، علمی، تعلیمی، کلتوری، موسیقی متنوع وبرنامه های تفریحی خویش خطاب به همه بخشهای جامعه درهرگوشه وکنارکشوردرفعالیت میباشد.

    TRT RADYO 1                                                                                                  

رادیو تی آر تی ۱(TRT RADYO 1 برای هر آن کسی که به کسب معلومات در بخشهایی چون خبر، کلتوروغیره احتیاج داشته باشند... با زبان خبری بیطرف ازطرق امواج رادیویی، انترنتی، ماهواره  یی ومجلات هرآن چیزی را که مربوط به زنده گی باشد، اعم ازساحه دانش، فرهنگ، هنر، ادبیات، تیاتر، موسیقی و سپورت ونیزمسایل مربوط به محیط زیست، اقتصاد، تجارت وغیره درا دراسرع وقت دراختیارشنونده گان خویش میگذارد. رادیو تی آر تی ۱(TRT RADYO 1)،از سال ۱۹۲۷ تابه امروز.... درهرمکانی که رادیو بوده باشد موجود است...

TRT FM

تی آر تی اف ام (TRT FM با طرزدید نشرات دینامیک،  نشرات زنده، لیست پارچه های موسیقی، ازجمله رادیوهایی که از شنونده گانش بیشترین خواهش وفرماییش میپذیرد... دوست، همزاروهمراه شما ازطریق ماهواره وانترنت، درهرجای تورکیه وجهان... رادیویی که مسافه هارا نزدیک میکند.

  TRT RADYO 3

تی آر تی رادیو۳( TRT RADYO 3) ، از ایلویس پریسلی(Elvis Presley)الی جوین بیز (Joan Baez)، با چتری ازفرانک سیناتره(Frank Sinatra) تا چایکوفسکی (Tchaikowsky)، ازموزارت (Mozart)تا ساراواوگان(Sara Vaughan) خویش برگزیده ترین نمونه های موسیقی... سینتیز کلاسیک ومدرن... ازطریق ماهواره وانترنت، درهرجای تورکیه وجهان...

TRT NAĞME

تی آر تی نغمه (TRT NAĞME  تقدیم کننده آثارانتخابی و ثبت های جدیدازآشیف تی آرتی... کوروها، آهنگهای فرماییس شنونده گان، با تقدیم نشرات زنده نمونه هایی از موسیقی کلاسیک تورکی... ازطریق ماهواره وانترنت، درهرجای تورکیه وجهان...

  TRT TÜRKÜ

تی آر تی تورکو(TRT TÜRKÜ گوییش ها(Deyişler)، بوزلاق ها (Bozlaklar)، اوزون هوالر(Uzun havalar)، مرثیه ها(Ağıtlar)صداهایی ازمیهن، شاعران فولکلوریک ویا مردمی،  مجتمع های آماتور... میراث ریشه داررسیده ازاستاد به شاگرد... ازطریق ماهواره وانترنت، درهرجای تورکیه وجهان...

  TRT MEMLEKETİM FM

تی آر تی کشورماف ام(TRT MEMLEKETİM FM در تی آر تی اف ام کشورمن  برنامه هایی چون: لحظاتی که زنده گی برویت لبخند میزند، ماجراهایی کوچ وهجرت، حکایاتی ازموفقیتها، ارزشهای کشورمان، حالاتی که با هم مشابه ایم و موسیقی فراوان...  موسیقی برای جوانان وآنهایی که خودرا جوان میشمارند... نشرات زنده تی آر تی اف ام کشورم، همه روزه درطول هفته مطابق به ساعت تورکیه ۰۹:۱۸ از طریق انترنت، ماهواره و قابلو... برای شنیدن آهنگی که خوش دارید ویا میخواهید آهنگی رابه یکی ازدوستان خود ارمغان کنید ویا اینکه احساسات خویش رابا آن درمیان بگذارید، تی آر تی اف ام به مسافه فشاردکمه یی به شما نزدیک است...

  TRT TSR

تی آر تی صدای تورکیه (TRT TSR)، پخش نشرات ۲۴ ساعته برای  آن عده از هموطنانی که درخارج ازکشوربسرمیبرند واقوام واقارب همزبان مان... رادیوصدای تورکیه (TSR) با پخش نشرات به ۳۷ زبان مختلف دنیا؛ بیانگرنظریات وطرزدید تورکیه درموضوعات مختلف خارجی وداخلی؛ دارای سهم برازنده درمعرفی کشورمان به جهان میباشد.

  TRT ANTALYA

تی آرتی رادیوآنتالیا(TRT ANTALYA RADYOSU از سال ۱۹۶۲ تا امروز...  موسیقی، رنگهایی بحیره سفید، کلتوروعنعنات آن... درروزهای داخل هفته ازساعت ۱۰ الی ۱۲، درروزهای آخرهفته بین ساعت ۱۰ الی ۱۲:۳۰با نشرات منطقوی دربحیره سفید، اعتباراز ساعت ۱۳:۰۰ بمدت یک ساعت همراه با کانال تی آر تی تورکو(TRT Türkü)، در تورکیه و همه دنیا...

TRT ÇUKUROVA

رادیو تی آرتی چوقوراووه (TRT ÇKUROVA RADYOSU از۱۹۶۸ تا به امروز... مشام خوش کوه های توروس، طرز زنده گی ، ازرشهای محلی ومنطقوی آن... درروزهای داخل هفته ازساعت۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰، درروزهای آخرهفته ازساعت ۱۰:۰۰ الی۱۲:۳۰، با نشرات منطقوی چوقواووه، اعتبارازساعت۱۶:۰۰ بمدت یک ساعت همراه با کانال تی آر تی تورکو(TRT Türkü)، در تورکیه و همه دنیا...  

TRT RADYO GAP

 

 

 

تی آرتی گپ رادیوی دیاربکر(TRT GAP DİYARBAKIR RADYOSUازسال ۱۹۶۴تا به امروز...کلتور انادولوی جنوب شرقی، صدای محلی آن منطق، فولکلورآنها... درروزهای داخل هفته بین ساعت های ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰، در روزهای آهر هفته بین ساعت های۱۰:۰۰الی۱۲:۳۰، بانشرات منطقوی درمنطقه یی گپ، اعتبارازساعت ۱۵:۰۰ بمدت یک ساعت همراه با کانال تی آر تی تورکو(TRT Türkü)، در تورکیه و همه دنیا...

 TRT TRABZON

تی آرتی رادیوترابزون (TRT TRABZON RADYOSU)،از ۱۹۶۸ تا به امروز... بحیره سیاه با سرسبزی اش، با آسمان آبی اش؛ بالباسهایش، با موسیقی کمانچی اش... درروزهای داخل هفته بین ساعت های ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰، در روزهای آهر هفته بین ساعت های۱۰:۰۰الی۱۲:۳۰، با نشرات منطقوی اش در بحیره سیاه، اعتبار از ساعت ۱۴:۰۰ بمدت یک ساعت همراه با کانال تی آر تی تورکو(TRT Türkü)، در تورکیه و همه دنیا...

  TRT ERZURUM

تی آرتی ارضروم (TRT ERZURUM RADYOSU)، از ۱۹۶۰ تابه امروز... انادولوی شرقی یکجا با تورکوهایش و فولکلورش... درروزهای داخل هفته بین ساعت های ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰، در روزهای آهر هفته بین ساعت های۱۰:۰۰الی۱۲:۳۰، با نشرات منطقوی اش در انادلوی شرق، اعتبار از ساعت ۱۷:۰۰ بمدت یک ساعت همراه با کانال تی آر تی تورکو(TRT Türkü)، در تورکیه و همه دنیا...

  KENT RADYO ANKARA

تی آرتی کینت رادیو انقره(TRT KENT RADYO ANKARAهرآنچیزی که مربوط به این شهرمیشود...برای آگاهی ازاخباراین شهر، خود را به جریان شهری بسپارید... تی آر تی کینت رایو انقره اف ام (TRT Kent Radyo Ankara FM) با فریکانس ۱۰۵.۶در انقره.

  KENT RADYO İSTANBUL

تی آرتی کینت رادیو استانبول(TRT KENT RADYO İSTANBUL هرآنچیزی که مربوط به این شهرمیشود...برای آگاهی ازاخباراین شهر، خود را به جریان شهری بسپارید... تی آر تی کینت رایو استانبول اف ام (TRT Kent Radyo İstanbul FM) با فریکانس ۱۰۶.۶در استانبول.

  KENT RADYO İZMİR

تی آرتی کینت رادیو ازمیر(TRT KENT RADYO İZMİR هرآنچیزی که مربوط به این شهرمیشود...برای آگاهی ازاخباراین شهر، خود را به جریان شهری بسپارید... تی آرتی کینت رایوازمیراف ام (TRT Kent Radyo İzmir FM) با فریکانس ۹۹.۱درازمیر.

  Radyo 6

تی آرتی رادیو کردی(TRT RADYO KURDİ کانال رادیویی به زبان کردی که تامین وحدت و تمامیت ارضی کشورمان راموردهدف قرارداده، با طرزدیدوتعقیب خط سیرمعاصروپیشروخطاب به هرگروه سنی شنونده گان خویش نشرات دارد... رادیو ۶ که از ۱ می سال ۲۰۰۹ شروع به فعالیت نموده، صدای خود را به منطقه آنادولوی جنوب شرقی میرساند. بر علاوه اینکه روابط میان مردم منطقه وحکومت را تقویه مینماید، بالای روابط بین المللی تورکیه نیزدارای تاثیرمثبت میباشد.  

  TRT RADYO HABER

تی آرتی رادیو خبر(TRT RADYO HABERتهیه اخباربرای همه مناطق کشور، برنامه یی خبری، اخبارمربوط به اوضاع جوی وچگونگی راهها، اخبارمربوط به فعالیتهای کلتوری وهنری... آژانس خبرگذاری سریع برای رسانیدن اخبار دقیق، صحیح، بیطرف و به موقع برای مردم.