Erdogan Tanzaniýada Işewür adamlaryň maslahatynda çykyş etdi
Russiýa Siriýada DAİŞ-e degişli ýerleri bombalady
“Ylalaşyk ýola goýulmasa gepleşikleriň ikinji etabyna geçmeris”
Kurtulmuş: “Konstitutsion üýtgetme režim çalşygy däl, ulgam özgertmesi”
Terrorçylyga garşy göreş dowam edýär
Ýefrat Galkany operasiýasy dowam edýär
Tramp Netanýahu bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy
Astana gepleşikleri şu gün başlaýar
Prezident Erdogan Tanzaniýada saparda bolýar
Türkiýäniň we Ýewraziýanyň gün tertibi
Gepleşikler
Türkiýe
Dünýä
Türk Dünýäsi
Medeniýet, Sungat we Sport
Ykdysadyýet
Aktual Meseleler
Aýyň Soragy