ÝB-ne agza ýurtlaryň  gdarlyşyk synanşygyna garşy berk tutum alyp barmazlygy tankyt edildi
Halk demokratiýa nobatyny dowam etdirýär
Merkel agdarlyşyk synanşygyna garşy göreşilmeginiň möhümdigini aýtdy
Prezident  Erdogan sungat ussatlaryny, sport wekiliýetini we radio işgärlerini  kabul etdi
Erdogan MHG-nyň we Baş ştabyň Prezidente tabyn bolmagyny isledi
Mejlisde howpsyzlyk çäreleri güýçlendiriler
Baş ştabyň başlygy Hulusi Akar wezipesini dowam etdirer
Göz tussaglygyna alynanlaryň emläkleriniň ellerinden alynmagy barada talap bildirildi
Kahraman: “Türkiýäniň ösüşiniň öňü alynyp bilinmez we bu birlik we jebislik dowam eder”
Erdogan Milli razwedka gullugynyň we Baş ştabyň Prezident diwanyna degişli edilmegini teklip etdi
Gepleşikler
Medeniýet, Sungat we Sport
Türkiýe
Dünýä
Türk Dünýäsi
Ykdysadyýet
Aktual Meseleler
Aýyň Soragy