Pakistanyň ozalky Prezidentiniň halk deputatlygyna dalaşgärligi kabul edilmedi
Azerbaýjan  Ermenistana degişli uçarmansyz howa ulagyny urup düşürdi
Binali Ýyldyrym terrora garşy operasiýa bilen bagly beýanat berdi
“Türkiýe, Siriýa bilen bagly alynyp barylýan ähli etapda möhüm bir ýurt”
Demirgazyk Koreýanyň lideri Hytaýa 3-nji saparyny guraýar
Günorta Koreýa bilen ABŞ harby türgenleşigiň bes edilendigini habar berdi
Tramp Amerikan goşunynyň 6-njy bölümi hökmünde “Kosmos gýçlerini” döretmek barada görkezme berdi
Ýemeniň ýaragly güýçleri halkara Hudeýde howa menziline girdi
"ABŞ-nyň Türkiýä ýarag satylmagyny saklaýan karary strategik hyzmatdaşlyga bap gelmeýär
Erdogan “Ronaldomy? Messimi?” soragyna jogap berdi
Gepleşikler
Türkiýe
Dünýä
Türkmenistan
Türk Dünýäsi
Medeniýet, Sungat we Sport
Ykdysadyýet
Aýyň Soragy
Aktual Meseleler

Bizden Ezgiler