Russiýa himiki ýaraglaryny 2017-nji ýylyň ahyryna çenli ýok eder
"DAIŞ-e garşy göreşde Türkiýäniň goldaw bermegini isleýäris"
Siriýada mekdebe guralan bombaly hüjümde 22 çaga ýogaldy
Şehit habarlary gelmäge dowam edýär
Çawuşogly Tallinde saparda boldy
Kalyn  Balkan ýurtlaryndan Türkiýä gelen žurnalistleri kabul etdi
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna...
NATO agza ýurtlar goranyş strategiýasyny ara alyp maslahatlaşdy
BMG-nyň Howpsyzlyk geňeşiniň maslahaty ýene netijesiz..
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan döwlet konserti geçirildi
Gepleşikler
Türkiýe
Dünýä
Türk Dünýäsi
Medeniýet, Sungat we Sport
Ykdysadyýet
Aktual Meseleler
Aýyň Soragy