Erdogan: “walýutan türk lirasyna geçmek bilen bagly başlangyçlar hoşlyk döredýär, emma ýeterlik däl”
ÝB terrorçylyga garşy üçin Türkiýeden goldaw soraýar…
Prezident Erdogan ýekşenbe güni Gazagystana gider
Al Babyň terror guramasy DAIŞ-den saplanmagy üçin taýarlyk görülýär
Halapda guralan soňky hüjümlerde 46 adam ýogaldy
BMG-na agza 70-den govrak yurduň vekilleri Halap meselesini ara alıp maslahatlaşar
Asuda ilatyň göçürilmegi maksady bilen Halapdaky harby hüjümler wagtlaýyn saklandy
“2017-nji ýyl tygşytlylyk ýyly bolar”
Germaniýa äsgemezçilik eden diplomatik ýörelgeleriniň jogaby berildi
Gazprom Allseas firmasy bilen ylalaşdy
Gepleşikler
Türkiýe
Dünýä
Türk Dünýäsi
Medeniýet, Sungat we Sport
Ykdysadyýet
Aktual Meseleler
Aýyň Soragy

Bizden Ezgiler