بحران در بحیره ای سرخ مانع فعالیت ماهیگیران یمنی می شود

بحران در بحیره ای سرخ مانع فعالیت ماهیگیران یمنی می شود