السمرا: «خاطر جلوگیری کردنم از آتش زدن قرآنکریم پشیمان نیستم»

این خانم میگوید که:«بخاطر جلوگیری کردنم از آتش زدن قرآنکریم پشیمان نیستم.»