بیشتر ار 10 عراده بایسیکل با همدیگر تصادم کردند

 

در بازی مسابقه  105 ساله در بلجیم، در لحظه یی که به ختم بازی 4 کیلومترباقیمانده بود، در نتیجه سرکیچه گی یکی از سپورتمن ها مسابقه برهم خورده و آشفته گی بمیان آمد.