با ادامه بازرسی کشتی های حبوبات وغله جات، قیمت موادغذایی همچنان کاهش می یابد

با ادامه بازرسی کشتی های حبوبات وغله جات، قیمت موادغذایی همچنان کاهش می یابد