صومعه تاریخی سوملای  تورکیه افتتاح شد

صومعه تاریخی سوملای  تورکیه افتتاح شد