طیاره ای بدون سرنشین  تهاجمی آقینجی و آزمایش فیر از روی ابحار

بیرقدارآقینجی طیاره ای بدون سرنشین  تهاجمی آزمایش دیگری را با موفقیت انجام داد

2136856
طیاره ای بدون سرنشین  تهاجمی آقینجی و آزمایش فیر از روی ابحار

بیرقدارآقینجی از ارتفاع 30 هزار پایی، هدف ثابت روی ابحار را با راکت ام‌ای‌ام-تی  با اصابت کامل مورد هدف قرار داد

بیرقدارآقینجی طیاره ای بدون سرنشین  تهاجمی آزمایش دیگری را با موفقیت انجام داد.

بیرقدار آقینجی طیاره ای بدون سرنشین  تهاجمی که به صورت ملی و منحصر به فرد توسط شرکت بایکار طراحی و تولید شده است، آزمایش فیر از روی ابحار را با کارآیی برتر پشت سر گذاشت.

بیرقدار آقینجی با مهمات هوشمند ازمرکز آموزش وآزمایش پروازآقینجی در اولوسوالی چورلو ولایت تکیرداغ به پرواز درآمد.

آقینجی ابتدا ازارتفاع 30 هزار پایی، هدف ثابت روی ابحاررا با راکت ام‌ای‌ام-تی با اصابت کامل مورد هدف قرارداد.

آقینجی درمرحله دوم آزمایش  وسیله نقلیه بحری بدون سرنشین آلباتروس را که در ابحار در حال حرکت در ابحار بود با راکت ام‌ای‌ام-تی هدف قرار داد.

آقینجی دوباره هدف خود را از ارتفاع 30 هزار پا با موفقیت نابود کرد.

97.5 فیصد ازقراردادهایی که درحال حاضرتوسط بایکاربزرگترین صادرکننده طیاره ای  بدون سرنشین مسلح جهان امضا شده است، مربوط به صادرات است.

تاکنون با 34 کشور از جمله با 33 کشور برای بیرقدار تی‌بی‌2 و 9 کشور برای بیرقدار آقینجی توافق‌نامه امضا شده است.اخبار مربوطه