آثار عتیقه یی هزاران ساله ربوده شده به ترکیه باز گردانیده شد

آثار عتیقه یی هزاران ساله ربوده شده به ترکیه باز گردانیده شد

مراسم معرفی "تاج طلایی" و "مجسمه بز کوهی" که آثار تاریخی هزاران ساله متعلق به ترکیه میباشند و به کشور واپس آورده شد، برگزارگردید.