در صورت نیاز آماده کمک و حمایت از دولت و ملت قزاقستان هستیم

سازمان کشورهای تورک: در صورت نیاز آماده کمک و حمایت از دولت و ملت قزاقستان هستیم

1758197
در صورت نیاز آماده کمک و حمایت از دولت و ملت قزاقستان هستیم

سازمان کشورهای تورک: در صورت نیاز آماده کمک و حمایت از دولت و ملت قزاقستان هستیم

سازمان کشورهای تورک اعلام آماده گی کرده و گفت: «در صورت نیاز آماده کمک و حمایت از دولت و ملت قزاقستان هستیم.»

سازمان کشورهای تُرک: ما معتقد هستیم که مقامات قزاقستان دارای توانایی کافی به منظور کنترل تنش‌ها به شکل مسالمت‌آمیز هستند.اخبار مربوطه