وزرای داخله ای  اتحادیه اروپا گرد هم آمدند

وزرای داخله ای دولت‌های اتحادیه اروپا گرد هم آمدند تا درباره اجرای قوانین جدید مهاجرت و پناهندگی، مبارزه با جرایم سازمان یافته گفتگو کنند

2153052
وزرای داخله ای  اتحادیه اروپا گرد هم آمدند

وزرای داخله ای دولت‌های اتحادیه اروپا گرد هم آمدند تا درباره اجرای قوانین جدید مهاجرت و پناهندگی، مبارزه با جرایم سازمان یافته گفتگو کنند.

وزرای داخله ای دولت‌های اتحادیه اروپا گرد هم آمدند تا درباره اجرای قوانین جدید مهاجرت و پناهندگی، مبارزه باجرایم سازمان یافته وقاچاق موادمخدروهمچنین مشکلات مربوط به ویزای شینگن گفتگو کنند.

وزرای داخله، برای اداره اتحادیه اروپا که در سال 2019 روی کارآمد وهم برای آخرین جلسه ریاست دوره‌ای بلژیک که از ماه جنوری ادامه دارد در لوکزامبورگ ملاقات گرد هم آمدند.

ایلوا یوهانسون، مسئول امور داخلی کمیسیون اتحادیه اروپا، در اطلاعیه خود در ابتدای جلسه گفت که فعالیت‌های انجام شده در 5 سال گذشته و در دوره ریاست 6 ماهه بلژیک را ارزیابی خواهند کرد و اجرای طرح جدید را او تصریح کرد: توافقنامه مهاجرت و پناهندگی که از سال 2020 مورد بحث قرار گرفته است، اما می‌تواند ماه گذشته تصویب شود، توسط کشورهای عضو مورد بحث قرار خواهد گرفت.

ماامروزدرمورد نتایج نقشه وبرنامه‌های تهدید کننده‌ترین شبکه های جنایی برای مبارزه باجرایم سازمان یافته وقاچاق موادمخدربحث خواهیم کرد. یوهانسون گفت که آنهاهمچنین باوزرادرمورد اتحاد ایجاد شده بین کشورهای عضودرمورد بنادری که محموله مواد مخدرانجام میشود، گفتگوخواهندکرد.

ایلوایوهانسون همچنین اعلام کرد که درمورد تمدیدیک سال دیگروضعیت حفاظت موقت داده شده به پناهندگان اوکراینی‌ که اجازه آزادی درکار، تحصیل وصحت عامه ای دراتحادیه اروپارا میدهد، تصمیم گرفته خواهد شد.اخبار مربوطه