روسیه: ما هم باید کشورهای مخالف غرب را مسلح کنیم

ارزیابی دیمیتری میدویدوف رئیس شورای امنیت روسیه راجع به افزایش تحریمات غرب علیه روسیه

2153049
روسیه: ما هم باید کشورهای مخالف غرب را مسلح کنیم

ارزیابی دیمیتری میدویدوف رئیس شورای امنیت روسیه راجع به افزایش تحریمات غرب علیه روسیه

دیمیتری میدویدوف رئیس شورای امنیت روسیه از طریق کانال تلگرام تصمیم ایالات متحده آمریکا برای گسترش دامنه تحریم‌ها علیه روسیه را مورد ارزیابی قرار داد.

میدویدوف نوشت باید به کشورهای مخالف غرب به‌غیر از تسلیحات هستوی، سلاح‌های ساخت روسیه واگذارکرد.

رئیس شورای امنیت روسیه با تاکید بر اینکه باید به این تحریم‌ها واکنش نشان داد نوشت: باید سعی کنیم به این‌کشورها که این‌گونه محدودیت‌هاراعلیه کشوروشهروندان ما اعمال میکنند، بیشترین آسیب راوارد کنیم. آیاآنها (کشورهای تحریم‌کننده روسیه)، ازما میترسندکه به دشمنان جهان غرب سلاح بدهیم؟ فعلا باید به کلیه کشورهای مخالف غرب به‌غیر از سلاح‌های هستوی هر نوع سلاح لازم را واگذار کنیم. نباید هیچ مقرراتی علیه دشمن ما مورد بحث باشد. آنها باید زجر بکشند چون‌که به روسیه ضرر می‌رسانند.

وزارت امورخارجه وخزانه‌داری ایالات متحده آمریکادیروزاعلام کرده بودکه باگسترش دامنه تحریمها علیه روسیه به‌دلیل جنگ اوکراین تقریبا 300 نفروشرکت درفهرست جدیدتحریم‌ها قرارخواهندگرفت.

ولادیمیر پوتین رئیس دولت روسیه هفته قبل گفته بود: روسیه تابحال سلاح‌های دوربرد را به کشورهایی که تحت فشارهستند؛ واگذارنکرده است، ولی این حق خودرامحفوظ می‌داند. حال که دشمنان روسیه اوکراین رامسلح میکنند ومیگویند که اوکراین میتواند ازاین تسلیحات علیه روسیه استفاده کند، پس ماهم این حق راداریم. اخبار مربوطه