آدم بد شانس، هرچه حادثه بود برسرش آمد

آدم بد شانس، هرچه حادثه بود برسرش آمد