تطبیقات ستاره بحری ترکیه

 

درتطبیقات ستاره بحری ترکیه از تحت البحری و قایقهای تهاجمی و کشتی های گزمه زره دار خفیف فرقتین قوماندانی نیروهای بحری ترکیه به اهدف تعین شده فیر راکت های رهبری شده موفقانه انجام پذیرفت.