تطبیق واکسین کرونا در انگلستان آغاز شد

واکسن ویروس کرونا ساخت مشترک فایزر - بیو اِن تِک به "مارگریت کنان" 90 ساله تزریق شد