شش سال تام در جهنم

حکایه یی غم انگیز(ف ی) زنیکه ازجانب سازمان تروریستی ی پ گ/ پ ک ک ربوده شده ودرنهایت موفق به فرارگردیده به نیروهای امنیتی تورکیه تسلیم شده است.