رئیس جمهور اردوغان در مورد داعشی های سوریه صحبت کرد

رئیس جمهور اردوغان در مورد داعشی های سوریه صحبت کرد