راه اندازی و گسترش تظاهرات مردمی برعلیه فقر و درمانده گی در ایران

تظاهرات در ایران روز پنجشنبه گذشته در مشهد که دومین شهر پرجمعیت ایران و مرکز بزرگ و مذهبی ولایت خراسان رضوی است آغاز شد.

در همان روز و روزهای بعد مردم شهرهای نیشابور، شاهرود، کرمانشاه، قم، رشت، یزد، قزوین، زاهدان، اهواز و غیره هم به این تظاهرات پیوستند