قبایل کرد سوریه از عملیات نظامی تورکیه حمایت مینمایند

قبایل کرد سوریه از عملیات نظامی تورکیه حمایت مینمایند