پیام منتشره از جانب نخست وزیر تورکیه در رابطه به قتل عام خوجه لی

پیام منتشره از جانب نخست وزیر تورکیه در رابطه به قتل عام خوجه لی