پرواز موفقیت‌آمیز طیاره بدون سرنشین آًقسونگور

آًقسونگوربرای اولین باربا 12 عددمهمات MAM-L بیش از1روزپروازوظیفوی را ابه شکلی موفقیت‌آمیز نجام داد