موزیم آثار تورک واسلام بنام « اوقاف اسلامیه» در ساختمان عمارت مجتمع مسجد جامع سلیمانیه

 

در این بخش ستارهای درخشان موزیم ها٬ ازموزیم آثار تورک واسلام که از جمله آخرین موزیمهای بازشده در دوران دولت امپراطوری عثمانی با نام « اوقاف اسلامیه» در ساختمان عمارت مجتمع مسجد جامع سلیمانیه در سال ۱۹۱۴ میباشد٬ بازدید بعمل می آورید.