مانور نظامی " NATO EADRCC " در بوسنیا هرزه گوینا

مانور نظامی " NATO EADRCC " در بوسنیا هرزه گوینا

مانور نظامی " NATO EADRCC " که از سوی مرکز مدیریت و هماهنگی مبارزه با بلایای طبیعی یورو ـ آتلانتیک در بوسنیا هرزه گوینا ترتیب یافت، در صدد بهبود بخشی به نتایج بلایای طبیعی است