کشف دیپوهای سلاح و مهمات مربوط به سازمانهای تروریستی

کشف دیپوهای سلاح و مهمات مربوط به سازمانهای تروریستی ی پ ج/ پ ک ک ساخت امریکا در راس العین سوریه