اکمالات سوخت برای طیاره جنگی ناتو از طیاره بزرگ تورکیه

اکمالات سوخت برای طیاره جنگی ناتو از طیاره بزرگ  تانکری تورکیه

به وسیله طیاره بزرگ تانکری تورکیه در هوا به طیاره یی جنگی نانو اکمالات سوختی داده شد