جوان سوریه ای به دستگیری مهاجم در بروکلین همکاری کرد.

جوان سوریه ای به دستگیری مهاجم در بروکلین همکاری کرد.