حمایت همه جانبه اقلیتهای تورکیه از عملیات چشمه صلح

حمایت همه جانبه اقلیتهای تورکیه ازعملیات چشمه صلح در شرق رود فرات