حمله با بمب به ساختمان تلویزیون اسکای در یونان

در حمله بمبی به ساختمان تلویزیون اسکای در یونان خسارات مالی جدی ببار آمد