در فرانسه مساجد مسلمانان بسته میشود

در فرانسه مساجد مسلمانان بسته میشود