دختر شانزده ساله فلسطینی هنگام رفتن به خانه مورد حمله قرار گرفت

دختر شانزده ساله فلسطینی هنگام رفتن به خانه مورد حمله قرار گرفت