بیرق تورکیه بر قله کوههای آلپ سوئیس منعکس شد

بیرق تورکیه بر قله کوههای آلپ سوئیس منعکس شد

تصویربیرق منقش با ماه وستاره تورکیه بر قله کوههای آلپ سوئیس، در مدت زمان کوتاهی به صفت پرکاربردترین عکس در حساب های اجتماعی انعکاس یافت.