برج ایفل مجددا با رنگ سرخ وسفید بیرق ترکیه مزین گردید

برج ایفل مجددا با رنگ سرخ وسفید بیرق ترکیه مزین گردید