با کاغذ های بیکاره و غیر قابل استفاده قهرمان های رمان خویش را ساخت

 

متعلم هفده ساله دوره لیسه در غازی انتیپ، با هدف تحریک آگاهی حفاظت از محیط زیست، از کاغذ های کتب و روزنامه های غیر قابل استفاده، قهرمان های رمانی را خود به قلم گرفته بود شکل بخشید