آیا قرنطین شیوه ایجادی اسلامی است؟

آیا قرنطین شیوه ایجادی اسلامی است؟