آتاکوله انقره با رنگهای بیرق جمهوری آذربایجان مزین شد

آتاکوله انقره با رنگهای بیرق جمهوری آذربایجان مزین شد