آخرین گام برای رفع پرابلم اتوپارک

 

برای کسانی که به کمبود جای برای اوتوپارک مواجه ان این بهترین راه حل این پرابلم است.