565 مین سالگرد فتح استانبول طی مراسمی با شکوه در خلیج استانبول گرامی داشته شد

پنجصد و شصت و پنجمین سالگرد فتح استانبول طی مراسمیبا شکوه در خلیج استانبول گرامی داشته شد