مبارزه بی امان دو نوع مخلوق درنده وحشی

مبارزه بی امان دو نوع مخلوق درنده وحشی

نوع<p>د جګوار په نامه يو ډول پړانګ وغوښتل چې د اوبو پياوړى حيوان تمساح ښكار كړي.</p> است شکار کند.