نمایی ازشهرباستانی ایفس که معبد آرتیمیس

نمایی ازشهرباستانی ایفس که معبد آرتیمیس دران جا دارد، یکی ازعجایب هفتگانه دنیا به شمار میرود