رقص غچی ها بر فراز قونیه شهروندان را مجذوب کرد

پرواز رقص گونه هزاران پرنده غچی بر فراز شهر قونیه، توجه شهروندان را برانگیخته و آنها را مجذوب حرکت دسته جمعی این پرندگان کرده است

875876
رقص غچی ها بر فراز قونیه شهروندان را مجذوب کرد

پرواز رقص گونه هزاران پرنده غچی بر فراز شهر قونیه، توجه شهروندان را برانگیخته و آنها را مجذوب حرکت دسته جمعی این پرندگان کرده است

پرواز هزاران غچی معمولی‌ که بعد از بارش برف در طول روز در جستجوی خوراک میگردند و برای سپری کردن شب نیز به مرکز ولایت قونیه می آیند توجه مردم این ولایت را به خود جلب کرده است.

این پرنده‌ها همه ساله در ماه‌های پاییز و زمستان دیده میشوند و به صورت دسته‌جمعی در طول روز در دشت‌ها در جستجوی خوراک می گردند و غروب نیز به مرکز ولایت که نسبتا گرم‌تر و امن‌ تر است، هجوم می برند.

غوچیهای معمولی‌ که به صورت دسته‌جمعی از فراز شهر برای یافتن جای مناسب جهت سپری کردن شب پرواز میکنند، این گونه به نظر می آیند که گویی می رقصند.

این پرنده‌ها همچنین با صدای خود توجه شهروندان را برمی انگیزند.اخبار مربوطه