در اثر صاعقه در بنگلادش  74 تن جان باختند

ازماه اپریل تاکنون، 74 نفرازجمله 35 زارع، دربنگلادش براثر صاعقه جان خود را از دست داده اند

2138010
در اثر صاعقه در بنگلادش  74 تن جان باختند

ازماه اپریل تاکنون، 74 نفرازجمله 35 زارع، دربنگلادش براثر صاعقه جان خود را از دست داده اند

مقامات اعلام کردند که 31 نفر در ماه اپریل و 43 نفر در ماه می بر اثر برخورد صاعقه جانشان را از دست داده اند.

همچنین اعلام گردید که تنها در یک روز در ماه می 11 نفر بر اثر صاعقه جان خود را از دست داده اند و از ماه اپریل تاکنون در مجموع 74 نفر که 35 نفر از آنها دهقانان بودند کشته شدند.

مقامات به شهروندان اطلاع داده و به آنها هشدار دادند که در برابر صاعقه از خود محافظت کنند.اخبار مربوطه