تورکیه متحدی قویا با ثبات و مستحکم برای ناتو

آلتون اظهارداشت: سهم تورکیه درراستای برقراری امنیت وصلح درمنطقه، برای ناتواجتناب ناپذیر است

1657567
تورکیه متحدی قویا با ثبات و مستحکم برای ناتو

آلتون اظهارداشت: سهم تورکیه درراستای برقراری امنیت وصلح درمنطقه، برای ناتواجتناب ناپذیر است 

فخرالدین آلتون رئیس نهاد ارتباطاتی ریاست جمهوری تورکیه، اظهارداشت، پس از پویایی های امنیتی 10 سال اخیر درمنطقه، زمان آن رسیده است که ناتو مفهوم استراتژیکی خود را نیز مورد تجدید قرار بدهد.

آلتون طی مقاله‌ای که درالجزیره نوشته بود، اعلام داشت که تورکیه از سال 1952 یعنی سال عضویتش در ناتو تاکنون، متحد قویا با ثبات و مستحکمی برای این سازمان بوده است.

اوبا اشاره به اینکه تورکیه در مبارزه با مشکلات امنیتی مشترک همیشه در خط مقدم قرار داشته است، اظهارداشت که سهم تورکیه در رابطه با برقراری امنیت و صلح در منطقه، برای ناتو اجتناب ناپذیر است و افزود: "طی 10 سال اخیر، پس از پویایی های امنیتی در منطقه، زمان آن رسیده است که ناتو مفهوم استراتژیکی خود را نیز مورد تجدید قرار بدهد."

آلتون با بیان اینکه مفهوم جدید در ناتو، باید هم با اپیدمی کووید-19 و هم با اولویتهای ملی که طی سالهای اخیردرمیان دینامیکهای منطقوی وجهانی جای گرفته است هماهنگی داشته باشد، افزود: "اتخاذ موضع یکسان در مورد همه انواع تروریزم از جمله تروریزم راست افراطی و حملات ضد اسلامی و توافق بر سر استراتژی مبارزه با آن باید از اولویت های اصلی باشد."

آلتون با بیان اینکه تورکیه وظیفه خود را برای تأمین امنیت جمعی درناتوانجام داده وخواهد داد، گفت: "همکاری نباید تنها با بودجه نظامی ویا کمک به ناتومحدود باشد بلکه باید شامل رسیدگی به بحران پناهندگان درمنطقه نیزباشد. ما به صفت یک کشور میزبان از 4 میلیون پناهنده، متحدان خود را تشویق می کنیم تا سهم خود را دراین چالش تاریخی وبرخورد سازنده تر به نمایش بگذارند. امیدواریم که شما را با یک چنین شیوه برخوردی ببینیم."

آلتون با تأکید بر اینکه تورکیه که در مقایل تهدید تروریزم و ​​بی ثباتی منطقوی قرار دارد، برای تأمین امنیت ملی خود کاملا مصمم است، اظهار داشت که متأسفانه متحدان ناتو حمایت مثبتی از مبارزات تورکیه نشان ندادند.اخبار مربوطه