درگیری های خونین در لیبیا ادامه دارد

درگیری نیروهای حکومتی و خلیفه خفتر در لیبیا

1255970
درگیری های خونین در لیبیا  ادامه دارد

گزارشات رسیده حاکی از بروز درگیری بین نیروهای حکومت آشتی ملی  لیبیا  در جنوب ترابلس پایتخت  لیبیا  و نیروهای وابسته به جنرال خلیفه خفتر در شرق این کشور می باشد

محمد المفتی یکی از قوماندان های نیروهای حکومت آشتی ملی  لیبیا  اعلام کرد: برخی از نیروهای وابسته به خلیفه خفتر در صدد پیش روی در جنوب ترابلس برآمدند ولی با مقاومت نیروهای حکومت آشتی ملی  لیبیا  مواجه شدند و در نتیجه نیز درگیری رخ داد

وی تاکید کرد:  بخش بزرگی از نیروهای خلیفه خفتر در این درگیری کشته شده و هر دو طرف نیز نتوانستند بسوی منطقه "  Ayn Zara " در جنوب ترابلس پیش روی کنند

نیروهای خلیفه خفتر در این مورد بیانیه ایی صادر نکرده است.  اخبار مربوطه