ابراهیم قلین، از سکوت اتحادیه اروپا در قبال تراژدی سوریه انتقاد کرد

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه، با انتقاد ازسکوت اتحادیه اروپادرقبال تراژدی سوریه اظهار داشت:"اروپائی های کجایند؟".

706900
ابراهیم قلین، از سکوت اتحادیه اروپا در قبال تراژدی سوریه انتقاد کرد

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه، با انتقاد ازسکوت اتحادیه اروپادرقبال تراژدی سوریه اظهار داشت:"اروپائی های کجایند؟".

ابراهیم قلین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه، باانتقادازسکوت اتحادیه اروپادرقبال تراژدی سوریه اظهارداشت:"اروپائی هایی که درحال صحبت کردن درموردحقوق بشرهستند کجایند؟".

وی افزودکه پس ازکشتارمردم ادلب ازسوی اسد ضمن بکارگیری سلاحهای کیمیاوی، ترکیه تمامی توان وامکانات خودرابری کمک به مصدومین بسیج کرده است.

اوگفت: "رجب طیب اردوغان رییس جمهورترکیه بعدازوقوع این حمله، بلافاصله با ولادیمیرپوتین رئیس جمهورروسیه گفتگوکردوخواستارطرح مسئله وبررسی ان شد".

قلین تصریج کرد:" رژیم اسدبایدمتوقف شود، همه کسانی که قادربه تاثیرگذاری براین رژیم هستندبلافاصله بایدواردعمل شوندومانع ازاین حوادث شوند.اروپائی هایی که درحال صحبت کردن درمورد حقوق بشر، انسان وانسانیت هستند کجایند؟ ما شاهدچیزی غیرازیک یادو بیانیه نیستم. همچنین تمام جهان شاهدبودکه اروپادرمسئله پناهجویان چگونه رفتارکرد.  اکنون خوئشان درحال انتقاد از خود هستند و قبول دارند که در مسئله پناهجویان ناموفق بوده اند."اخبار مربوطه